Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogen hebben, in 't kleyn of in 't groet, dan alleen die Stadt Deventer, in naem van oiren landtfursten sonder bekroen van ymandt. Oick is 't vair, dat alle die ghene, die op beyden Marschen woenen, t' Deventer in onser Liever Vrouwen kerspel te kercken hoeren, ende alle oire Sacranientalia dair nemen ende van older gewoenten plegen te némen. — Dat noch meer is, voell Bisschoppen van Utrecht hebben, op diverse tijden oirlogen ende veheden gevuyrdt mitten Fursten van Gelre ende zinre Gen. voirvaders, nemptelicken Bisschop Rodolph van Diepholt, B. David van Bourgundiën, B. Frederick van Baden en B. Phns. van Bourgundiën, dair van soenbrieven synnen, dair nyewerlt die Fursten van Gelre van dessen tween Marschen off Fennenoert yetwes presumirt oft' anders voirgenamen hebben, dan die Stadt van Deventer by oiren gerechticheyden ende possessie t' laeten blyven. Ende men sal oick niet kunnen bevvnden, dat enighe heren ende fursten van Gelre voir desser tijt enighe rechticheit aen beyden Marschen pretendirt hebben van der hoegher herlicheit, ende is oick nyewerlt in enigen soenbrieven menti daervan gemaickt, dan die Stadt van Deventer die selve Marschen ende pastoragiën nae alder gewoenten laeten bruyken.

Item, soe die Furst van Gelre die twee marschen ende die hoghe heerlicheyt van denselven ziek aennemen will, uth oirsaecken, want syn Gen. den Ysselstroem ende die hoecheit dairvan zich aentreckt ende aennempt te verdinghen, ende dan die beyde Marschen aver der Ysselen aen der Veluwesscher zide-n liggende syn:

seggen dairop die gedeput". van der Ridderschap ende Steden vurs. dat die Ysselstroem ende Hoicheyt van die, tegens Deventer ende voirt inghen zee, den Bisdom van Utrecht nu Key'. Ma1, toekompt ende te verdinghen staet na luyde van voelle keyseren — ende koningenbrieven, dairvan wesende die copiën by Deventer, ende die origi-

Sluiten