Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rond en open waarom hij uit Frankrijk is weggejaagd. Op eén plaats in de Nouvelles draait hij er heel vluchtig om heen. Toen hij in 1661 te Fontainebleau was, had de ceremoniemeester Girauld hem uit den mond van minister Lionne gezegd, dat men wel wist wat er gebeurd en waarom hij uit het land gezet was. Daarop schrijft >) Wicquefort, zoodra hij in den 1 laag was teruggekeerd, aan den Minister in dezer voege: „Gij moogt dit weten, maar wellicht weet gij niet, dat het sterkste bewijs van mijn eerbied en liefde voor h rank rijk en Monseigneur het geduld is geweest, waarmede ik zijn ongenade droeg, en de diepe stilte, waaronder ik haar ware oorzaken heb willen begraven. Ik bezit afschrift van de brieven, die de Kardinaal mij twee jaren vóór ik in ongenade viel, op 14 Maart, 19 Mei en 16 Juni 1657 geschreven heeft. Zij staan te uwer beschikking. Gij zult dan mijn ongeluk beklagen en zoo rechtvaardig zijn, mijn handelwijze niet te laken." Of Lionne acht sloeg op de aanbieding die afschriften in te zien, is mij niet gebleken.

Wicquefort had kist gekregen binnen een bepaalden tijd het Koninkrijk te verlaten, maar vóór die termijn verstreken was, werd hij in de Bastille gezet. Zijn kennismaking met de staatsgevangenis duurde nochtans kort. Men bracht hem naar Galais. Over Engeland kwam hij in September van hetzelfde jaar te 's-Gravenhage aan. Over zijn leven en werken aldaar als correspondent van Lionne en als dienaar van de W itt zal, naar ik vertrouw, het vervolg van deze bijdrage eenig licht verspreiden. Het eerste wat hij aanvatte om in den Haag aan de kost te komen, was nu niet zoo heel eervol. Hij streefde naar de ■voorspraak van de Douairière bij den Keurvorst van Brandenburg en verkocht

Bouillon, waren toen slechts 13 en 11 jaar oud. Indien het dus waar is, dat \\ icquefort wegens het verklappen van „échappées" van deze schoonen zich den toorn van haar 00111 op den hals heeft gehaald, kunnen het alleen Maria en Olynipia zijn geweest, toen 20 en 19 jaar oud, die een plaats in zijn „chronique scandaleuse" verkregen.

') Let!re a part II Jan. 1OG2 (//«//. no. li").

Sluiten