Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sche hof onvruchtbaar uitgevallen, hij had het eerzuchtig verlangen niet opgegeven om, door den Keurvorst in I'rankrijks vaarwater te voeren, zich met één slag op te werken tot een gevierd en rijk beloond diplomaat. Brandenburg", dat zich afgezonderd hield van het door Mazarin in 1658 gevormde en door Lodewijk XIV hernieuwde Rijnverbond *), had in den oorlog, dien Karei X Gustaaf van Zweden tegen Polen en Denemarken voerde, zijn Pruisisch grondgebied van het Poolsche leenverband vrijgemaakt, door het gewicht van zijne wapenen telkens naar dfe zijde te werpen, waar het meeste voordeel te behalen was. Brandenburg had zich verheven tot het machtigste van de Duitsche rijkslanden en was derhalve de moeite waard om voor de I' ransche politiek gewonnen te worden. Dit besloot \\ icquefort voorloopig voor zijn eigen verantwoording te ondernemen, steunende op oude betrekkingen met het keurvorstelijk hof. Hij bediende zich als tusschenpersoon van een ongenoemden Klevenaar, dien hij schetst als een welingelicht en hem verknocht man en die, zijn weg naar Holland over \ ianen nemend a), hem in den Haag verslag van zijne bevindingen kwam geven. 1 ezelfdertijd polste Wicquefort schriftelijk en zeer voorzichtig den invloedrijken vertrouweling van den Keurvorst, baron Otto von Schwerin 8), zonder wiens goedvinden, naar hij zeide, niets in hot belang van den gewenschten uitslag kon verkregen worden. Schwerin antwoordde ') met Wicquefort te verzoeken hem onbewim-

) Deze alliantie, in later eeuwen door Xapoleon I nagevolgd, werd op '4 Augustus 1658 te Frankfort gesloten tusschen de Keurvorsten van Mainz, Keulen, Irier en Beieren, den Koning van Zweden voor zijne Duitsche landen, de Hertogen van Brunswijk-Luneburg en den Landgraaf van Hessen-Kassei. Den volgenden dag trad Frankrijk door tusschcnkomst van 1-ionne tot het verbond toe. (Mignet Xi:g. II. p. 14.)

") N. 23 Juni 1661.

1 Sedert het jaar 1658, toen graat (ieorge Frederik van Waldeck als minister was afgetreden, had Schwerin de leiding van de Brandenburgsche regeering.

) \\ icquefort had Schwerin als lokaas gelei voorgehouden, dat eerder van 1 rankrijk te verwachten was dan van het zinkende Spanje. Vandaar diens

Sluiten