Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE HOOFDSTUK Over de Correspondentie in het algemeen

Toen Wicquefort uit Frankrijk verdreven den 8sten September 1659 ') hier te lande terugkwam, deed hij aanstonds moeite om in Mazarins gunst hersteld te worden. Dit gelukte hem spoediger dan hij dacht, vooral door de stappen, die men te zijnen gunste deed, waarvan de depêches van de Thou 2) een niet ongewichtig getuigenis afleggen. Abrahams broeder 8), resident van Hossen, drong sterk bij dien gezant aan op een goed woord voor zijn broeder bij den vertoornden Kardinaal. Joachim toch zat met Abraham, die hem met heel zijn gezin op het lijf was komen vallen, in geduchte \ erlegenheid. Dit blijkt uit het volgende, loen Alazarin in een schrijven, gedagteekend van Saint Jean de l.uz 18 Augustus 16,59, Abraham den boosaardigsten mensch ter

') Dit is de juiste datum van zijn terugkeer in het vaderland, als blijkt uit N. t Feb. 1662.

') Th. 24 Juli 1659 dep. en duplicata. ylloll. 110.62). De Duplicata's waren de voor Ma/.arin bestemde afschriften van de depêches, welke de Thou aan minister de Rrienne schreef. De aangesproken persoon heet er „Monsieur" (de Brienne), op den rug der laatste bladzijde staat „A S011 Éminence" (den Kardinaal). Th. 3 Aug. 1657 : „j'envoye a V. E. Ie Duplicata de la lettre que j'escris a M. de Brienne". Voorts Th. 24 Juli. 9 Oct. 1659, 20 Jan. 1661. {HoII. nos ft2 en 66).

3I Voor de verhouding tusschen beide broeders zie Bijl. R.

Sluiten