Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als er niet voor gewerkt werd. De Kardinaal stierf op 9 -April en onmiddellijk daarop volgen de Nouvelles in geregelde orde. Het is ook mogelijk, dat de Thou, ofschoon hij bij Mazarin nooit sterk heeft gestaan, den Kardinaal niet onkundig liet') van de oneenigheid, die tusschen hem en Wicquefort was uitgebroken, waarop ik in het Derde hoofdstuk zal terugkomen, en dat de Kardinaal den Gezant niet heeft willen achterstellen bij den Xouvellist. Lionne dacht daar anders over. Hij was vatbaar genoeg voor de scherpe aanvallen, waarmede Wicquefort de vijandschap van de I hou vergold en waaraan deze voor een groot deel zijn terugroeping te wijten had.

Een tijdperk van acht jaar geregelde wekelijksche correspondentie verloopt tusschen de eerste Nouvelle van 14 April 1661 en de laatste van 13 Juni 1669. Gedurende dien tijd heeft Wicquefort, voor zoover na te gaan is, 431 malen aan Lionne geschreven, de Additions, de Lettres a part en nog een nakomer van 10 April 1670 medegerekend 2). Elke Nouvelle, op 40 bladen geschreven, telt zes tot acht bladzijden. Is er veel merkwaardigs te berichten, dan stijgen deze cijfers tot negen en twaalf, bij weinig nieuws dalen zij tot vier en een heel enkel maal tot twee. Slechts vier keer in al dien tijd, namelijk op 24 Augustus 1662, 30 Augustus 1663, 27 Januari en 8 September 1667 3), is de schrijver, voor wiens weergalooze werkkracht — niet te vergeten daarbij dat hij een zestiger was — men eerbied moet gevoelen, genoodzaakt geweest uit gebrek aan stof een

) Een gissing, die gesteund wordt door een opmerking van Wicquefort in zijn eerste N. aan Lionne. .Hij wil niet gelooven, dat „Monsieur 1'ambassadcur" de bedoeling heeft gehad hem „mauvais offices" te bewijzen."

) Zeven As. worden in de Verzameling gemist: die van 19 Maart, 7 Mei 1665, 4 November 1666, 8 Maart, 19 April, 5 Juli 1668, 7 Februari .669.

8) Ook op 22 Maart, 3 Mei en 21 September 1662 komen tegen verwachting geen Aï. voor. Het is best mogelijk, dat ook deze zijn weggeraakt. Zekerheid echter, dat zij geschreven zijn, hel) ik omtrent deze niet kunnen verkrijgen.

Sluiten