Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aldaar in beslag is genomen" '). Wiequefort had dien advocaat gaarne willen navolgen. Hij stofte er in die dagen bij Lionne op, dat hij de Staten van Holland reeds lang zou bewogen hebben, te zijnen behoeve beslag te leggen op de jaarwedden van prins Johan Maurits, graaf Dohna en von Pöllnitz, die bij den Keurvorst in dienst stonden, wanneer de onderhandelingen, die hij toen voor Frankrijk met Brandenburg had aangeknoopt2), niet van zulk een teeren aard waren geweest. Zulk een verzekering klinkt even boud als de betuiging, dat hij de bagage van den Keurvorst, die te Amsterdam werd ingescheept, zou aangehouden hebben, wanneer hij den dienst des Konings met het oog op vermelde onderhandelingen niet boven zijne eigen belangen had gesteld. Toen die onderhandelingen mislukt waren en Wiequefort dus vrij was de stoute verzekering, dat hij zich zelf recht kon verschaffen, met daden te bewijzen, zong hij integendeel eenige tonen lager en verzocht hij Lionne met ootmoedigen aandrang, een goed woord bij den Keurvorst voor hem te doen. „Was men hem dit niet zedelijk verplicht? Had hij zich niet, door het natuurlijk buiten zijn schuld mislukken van „sa petite negotiation", voor Frankrijk opgeofferd 2)? Immers juist door dat mislukken was alle kans verspeeld, dat de Kleefsche beurs zich nog eenmaal voor hem openen zou."

Het is zeer begrijpelijk, dat de teleurgestelde Wiequefort telkens en telkens op hetzelfde aambeeld sloeg: „la debte de Monsieur 1'Electeur." Hij nam elke gelegenheid te baat om er bij Lionne op terug te komen. In 1662 ging Constantijn Huyghens naar het Fransche hof om er namens de Princes Douairière over de teruggave van het prinsdom Orange te onderhandelen. Nauwelijks kwam dit Wiequefort

*) -V. 25 Aug. 1661. Een Arnhemsch burgemeester was bijna het slachtoffer van deze geschiedenis geworden. Hij genoot juist van de Kleefsche natuur. Op het punt door den boozen Keurvorst als gijzelaar te worden gevangen gezet, rook de vroede man lont en repte hij de beenen met bekwamen spoed.

£) Vgl. fai. II.

Sluiten