Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beverninck, Burgh, Meerman, van Crommon, Reede van Amerongen, de jonge Boreel, Johan de Wit, neef') van den Raadpensionaris; maar de een gevoelde, dat het onmogelijk was den opzettenden storm te trotseeren, terwijl het den ander aan lust, moed, ervaring of takt haperde. Op de Groot richtten de Staten het oog als den eenigen persoon, dien men er toe zou kunnen bewegen. Tezelfdertijd wenschte Rotterdam hem voor zich als pensionaris. De Groot, die te Stockholm vertoefde, schreef aan een van zijne vrienden 2), Wicquefort zelf zonder twijfel, dat dit ambt geheel naar zijn hart was. Door het aan te nemen zou hij als zoon een schitterende voldoening erlangen voor de geschonden eer van zijn vader, die een halve eeuw vroeger door partijhaat uit hetzelfde ambt verdreven was, en zou hij wederom met waardigheid verschijnen in de Staten van Holland, in wier vergadering hij te voren gezeten had als pensionaris van Amsterdam en waaruit de magistraat van deze stad hem daarna geweerd had3). Het heeft er nu veel van alsof er tusschen de Staten Generaal en de stad Rotterdam een wedstrijd ontstond, aan wie het gelukken zou de Groot tot zich te trekken. Zijn benoeming tot gezant was zoo goed als zeker ondanks Utrechts verzet, toen Rotterdam hem zonder dralen op 7 Mei 1669, ter vervanging van Mr. Rudolphi van Niedeck, tot pensionaris verkoos. „Des de roemvoller is dit voor hem," voegt Wicquefort toe aan zijn bericht hiervan, „omdat hij langen tijd tegen deze stad geprocedeerd 4) heeft, welke veroordeeld

') De neef schreef zijn naam met één t. (Mr. J. D. Veejjens Historische Studiën II bl. 79 aanm.)

8) N. 4 Mei 16G9. In een brief van 19/29 Mei 1669 (zie de uitgave van Prof. Kramer) spreekt de Groot wel niet instemming over hot aanbod* dat Rotterdam hem gedaan heeft, maar wenscht hij vóór zijn terugkomst uit Zweden geen keuze te doen tusschen Rotterdam en de ambassade naar F rankrijk.

3) „Non sans tine espece d'outrage," zegt Wicquefort terecht in zijn N. van 25 April 1669. De Groot had dus ook voor eigen eerherstel te zorgen.

4) N. 9 Mei 1669. Volgens Cornets de Groot t. a. pl. bl. 12 was de loop

Sluiten