Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was van een slaafsche aansluiting bij de tegenpartij, maar dat hij in overeenstemming met zijn waren aard onafhankelijk van beiden wenschte te zijn, niet de dienende, maar de gediende ').

Hoewel het van zelf spreekt, dat Wicquefort den afval van Beverninck betreurde, doet hij in den Ambassadeur recht wedervaren aan zijne uitstekende eigenschappen als staatsman en brengt hij zelfs hulde aan zijn karakter 2). In ditzelfde werk 3) geeft de schrijver een gelijk bewijs van historische onpartijdigheid aan Coenraad van Beuningen, die toch evenmin trouw aan de Witts zijde gebleven is. Toeven wij bij er.kele plaatsen in de Xouvelles, die handelen over dezen grooten politicus, dien man, nu eens stroef en in zich zelf gekeerd, dan weder vindingrijk, doortastend en onversaagd. Op het einde van 1660 vertrok van Beuningen, vermaard door zijne met uitnemend gevolg volbrachte ambassades bij de Noordsche hoven, met twee ambtgenooten naar het l-ransche hof om het bekende verdrag van handel en alliantie tot stand te brengen. Lionne, die zijne verklaringen wantrouwde, volgens welke de Koning, als het verdrag eenmaal gesloten was, met de Republiek zou kunnen doen wat hij verkoos, en ze als krijgslisten 4) aanmerkte om het verdrag er zoo spoedig mogelijk door te sleepen, verzocht Wicquefort om inlichtingen over het karakter van van Beuningen, waarop deze antwoordde: B) „Ik kende hem reeds, toen hij nog geen uitzicht had op zijn tegenwoordigen staat.

') Willem III trok als stadhouder veelvuldig partij van den bekwamen diplomaat, maar na tien Xijmeegschen vrede verliet Beverninck het openbaar leven voor goed. Hij stierf tc Gouda in 1690.

fl) IV Amb. II p. 211: „Pour faire le caractere de Beverning il faudroit unc autre plume que la mienne; paree qu'a en bien examiner toutes les parties, il se trouvera, que sans une petite inégalité qui se rencontre dans son humeur, il n'y a rien qui ne soit achevé."

s) IV. Amb. II p. 205.

4) Lionne a Vicfort 5 aoust 1661 (lloll. n°. 66): „tout habile qu'est Mr. Beuning il ne trouvera pas icy ses duppes."

5) N. 11 Aug. 1661.

Sluiten