Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijding van deze gewelddaad in en dwong de Staten tot een overhaaste frontverandering tegen Frankrijk. Dat het met zooveel moeite en kunst opgetrokken gebouw van de Witts buitenlandsche politiek door dien ommekeer in de grondslagen werd aangetast, was toen nog voor weinigen zichtbaar. Wat van Beuningen aangaat, hem was verzekerd, dat de Koning de Nederlanden niet zou binnenrukken dan met kennisgeving aan en overleg met de Staten. Hij had deze verzekeringen aan zijne lastgevers overgebracht en nu werden zij gelogenstraft door de gebeurtenissen. Bitter beklaagde hij zich over dezen hem aangedanen smaad1) en sedert gevoelde hij een onweerstaanbaren afkeer van de Fransche politiek. Hij drong aanstonds met nadruk op verlof aan, maar de Witt kon in deze ernstige dagen den goeden wachter in het hol van den leeuw nog niet ontberen. Eerst in Octóber mocht hij in het vaderland wederkeeren, doch ging weer terug, zoodra de Witt en William Temple in Januari 1668 de macht van Nederland en (iroot-Britanje vereenigd hadden om den Franschen veroveraar tot staan te brengen. Alvorens te vertrekken nam van Beuningen afscheid van de vroedschap van Amsterdam 2). Te Parijs arbeidden hij en de Britsche gezant John Trevor als bemiddelaars tusschen Frankrijk en Spanje, die weldra te Aken een scliijnvrede sloten. Van Beuningen was overtuigd van den onverzoenlijken haat, dien de in zijn trots gekrenkte Zonnekoning togen de Republiek had opgevat. Door geene officieuse betuigingen van het tegendeel liet hij zijn gegronden argwaan in slaap wiegen. „Laten wij op onze hoede zijn," schreef hij aan een vriend, „Latet anguis in herba' 3). Den 12'1"1 October 1668 4) keerde hij terug, nu

') A'. 26 Mei 1667.

2) Hij was daar tot schepen gekozen, zegt Wicquefort in de iV. van 2 Kebr. 16t>8, welke waardigheid hij beneden zich zou geacht hebben, indien zij hem niet onontbeerlijk ware geweest om het tot burgemeester te brengen.

3) N. 5 April 1668.

) N. 18 Oct. 1668. V. d. Heim heeft den datum van v. Beuningens terug-

Sluiten