Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben te vertrekken; hij is een groot chirurg, maar norsch en wonderlijk van humeur, zoodat hij niet zal dulden, dat de geneesheeren des Konings zich op wat wijze ook met de operatie — het was kanker — bemoeien: dit wil hij, dat Z. M. wete, maar de Staten roeren dit punt uit kieschheid niet aan en laten het aan Wicquefort over te \ ertellen, met wat voor soort collega de hofartsen te doen zullen krijgen.

I li rhaaldelijk hebben do Nouvelles het over de pest-epidemie, welke in den winter van 1663 op 1664 uitbrak en Amsterdam zoo schrikkelijk teisterde. Op de tijding van het uitbreken van die ziekte had het Parijsche Parlement verordend, dat de Amsterdamsche schepen, die Fransche havens binnen\ ielen, aan een strenge quarantaine onderworpen zouden worden. Als verdediger van den handel zond nu Wicquefort de meest geruststellende berichten betreffende den omvang van de plaag. „Gewoonlijk, zeide hij'), „sterven er te Amsterdam wekelijks ruim 200 personen. Sinds eenigen tijd is het sterftecijfer gestegen tot over de 400, maar thans daalt het weder. De vorige week bedroeg het slechts 324 en hieronder (nu volgt een cynische opmerking, getuigend van Wicqueforts volslagen gemis van sociaal gevoel) nauwelijks 25 „personnes de fac^on die in de kerken begraven worden, de overigen gaan naar de kerkhoven, m. a. w. wat deren die overigen u, wat deren zij mij, het is het uitschot slechts. In de week van 13 tot 20 December verminderde de sterfte, terwijl de handel zijn gewonen gang ging en de plaag binnen de stad

') N. 13 Dcc. 1663. Volgens Wagenaar (Amsterdam II bi. 605/6) was de ziekte aangebracht door een oorlogschip, dat lang vóór Algiers had gelegen, en stierven er wekelijks 200 menschen aan. Ir. den zomer van 1664 klom de sterfte tot 800, 900 en 1000 toe. Gedurende het geheele jaar maakte de pest -4,248 ofteis. Op 21 Jan. 1665 werd een dankdag uitgeschreven wegens het ophoudeu van de pestziekte in Holland.

Dc Boekerij tier Xederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, te Amsterdam, bezit verscheidene contemporaine geschriften, die bewijzen welk een diepen indruk dc ramp op de gemoederen maakte.

Sluiten