Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Polen, „qui cn prend encorc la qualité paree que lo Roy de Pologne ne 1'a pas revoqué publiquement" '). De Russen, teleurgesteld dat hun prooi hun ontsnapt was, wilden nu het huis van den resident openloopen om den vluchteling te grijpen. De Staten beletten dit geweld, maar toen de Russen beweerden, dat wel een ambassadeur maar niet een resident het asylrecht bezat, gaven zij toe, dat er in het bewuste huis een onderzoek zou plaats hebben 3). De hevige tegenkanting van de Bie baatte niet, zijn huis werd onderzocht. maar de vogel was gevlogen. Daarop hieven de Russen een zoo barbaarsch gejammer aan, dat hun woede niet eerder stilde „qu'on ne les eust gourmandés" 3).

Met het memoreeren van een paar liefdes- en huwelijkstreurspelen kan dit Hoofdstuk gevoegelijk gesloten worden. Terwijl Wicquefort het romantisch liefdesgeval van prins di San Gregorio dei Pii en de dochter van den markies van

') Vi icquefort spreekt niet gunstig over dezen resident van Polen. Hierbij was eigenbelang in het spel. Hij dong zelf naar dat ambt. Twee jaar later verkreeg hij het. „Si Monsieur PAmbassadeur", zegt hij in de .V. van i Feb. i(>63, sprekende over een onbeleefdheid van den Resident tegen d'Estrades, „a correspondence auec Monsieur de Lumbres (Fransch gezant in Polen) 1'on mettra bientost eet honnest homme (den Resident) a la raison".

"I De vluchteling, wiens ware naam was Kazimier Plataijof, (zie Dr. C. C. T. hlenbeck J'crslag aangaande een onderzoek in de archieven van Rusland, enz. bl. 45) had niet alléén zijne biezen gepakt. Bij Res. S. G. van 25 Juni 1663 werd aan Gecommitteerde Raden van Holland opgedragen ..te besorgen dat het huys oft Logement van den heer de Bye, resident van den Coninck van Polen, hoe eer soo liever exactelijk werde gerechercheert ende doorsocht, ende in cas den weghgeloopen neeff van den heer Ambassadeur van Moscovien, tien tweeden tolck wesende een polack, seeckeren kapitain, ende eenen dienaar.,., ofte eenige van dien. haar aldacr souden mogen hebben geretireert, dat die op 1 civijlste doenelijck in apprehentie worden genomen ende in eene verseeckerde plaetse bewaert," enz.

) ' *111 op goeden voet met den Tsaar te blijven — de handel tusschen deze gewesten cn Rusland liep jaarlijks over een bedrag van zeven millioen (.V. 26 Juni 1664) — werd Tacob Boreel het volgend jaar met een zending naar Moskou belast. (Zie Jac. Scheltema Rusland en de Nederlanden beschouwd in dcrzelver ucderkcerige betrekkingen, Amsterdam 181-—19, Dl. I bl. 266 v.).

Sluiten