Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE HOOFDSTUK

wlcouefort, de fransche gezanten ix den

Haag en Lionne

De Nouvelles van Wicquefort kunnen zoowel ten opzichte van tijdsorde als van inhoud en g-eest gemakkelijk in drie groepen onderscheiden worden. Deze groepen schikken zich naar de verhouding, waarin Wicquefort stond tot de drie gezanten, de Thou, d'Estrades en Pomponne, die hier achter elkander Frankrijk vertegenwoordigden. Die gezanten hebben zulk een grooten middellijken invloed geoefend op samenstelling en aard der Nouvelles, dat een beschouwing van de groepen, waarin zij gesplitst kunnen worden, ongeveer hetzelfde is als een uiteenzetting van den omgang tusschen Wicquefort aan de eene, de Thou, d'Estrades en Pomponne één voor één aan de andere zijde.

In den aanhef van deze studie is aangetoond, dat Wicquefort bij zijn terugkeer in Nederland tenjare 1659 door zijn broeder Joachim in kennis werd gebracht met den toenmaligen gezant, Jacques Auguste de Thou. W icquefort geraakte met hem wel niet op gemeenzamen. m: r toch op tamelijk goeden voet. Alle weken kwam een ïakei van het gezantschap hem afhalen om hem bij zijn meester te brengen; dan kreeg hij de een of andere opdracht naar huis mede. De Thou erkende zijne bekwaamheden, zijn grondige kennis

Sluiten