Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ministers tusschenkomst in bij den gewezen koning Johan Kasimir van Polen, die te Parijs vertoefde en hem nog 2000 kronen schuldig was. Er moet een fijne glimlach om Lionne's lippen gespeeld hebben, toen hij deze in hun brutaliteit belachelijke verzoeken las. Hij was een beleefd man en antwoordde ') met zich te verschoonen, dat hij bij koning Kasimir niet als maner kon optreden: zoo iets hadden vorsten niet graag. Wat het jaargeld aangaat, het speet hem dat de vrager zelf hem door zijn gedrag buiten staat had gesteld, bij den Koning een goed woord te doen. Nu had Lionne het ook bij Wicquefort verbruid. Hij moet zijn vroegeren beschermheer een brief tot afscheid hebben geschreven, die niet meer in de Verzameling aanwezig is, maar waarvan Pomponne's depêches melding maken, een brief zoo vlijmend scherp, dat ieder ander dan de onverstoorbare Lionne er pijnlijk door getroffen zou zijn. En met een „Sic transit" kon Wicquefort nu zijn Correspondentie uitluiden.

Zoo als ik boven reeds opmerkte, had Wicquefort zich na hot vertrek van d'Estrades geleidelijk van de Fransche politiek afgewend. Met het afbreken van zijn correspondentie wierp hij zijn vroeger bij Lionne met zooveel ophef geprezen politieke geloofsbelijdenis geheel omver. Hij vervloekte wat hij had aangebeden. Reeds in Juni 1669 meldde Pomponne, dat Wicquefort aan iedereen vertelde, dat hij niets meer met 1'rankrijk te doen wilde hebben. De depêches van het jaar 1670 staan vol met waarschuwingen tegen zijn venijnige taal. Hij was de persoon, die zijne wekelijksche gazettes vulde met nieuwsmaren over Frankrijk. De praatjes, die in Holland over het opzet van de Fransche regeering in omloop waren, kwamen uit zijn koker *). Een aardig voorbeeld van de wijze, waarop Wicquefort den gezant in zijne gazettes 3) bij de Hollanders onmogelijk wilde maken, geeft

') L. 2 Mei 1670. Bijl. Q.

*) P. 26 Mei 1670.

') Over Wicquefort als journalist is het laatste woord nog in geenen deele gesproken. Over zijne betrekkingen niet den Haarlemschen gazettier Abraham

Sluiten