Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen misbruik gewaakt, docli er wordt ook vooral gerekend op het toezicht, dat de arbeiders op elkaar uitoefenen. Dit sluit evenwel niet uit een scherpe controle, zoo liet bestuur der kus twijfelt aan de waarheidszin van de werkloozen.

Een commissie en de algemeene ledenvergadering staan aan 't hoofd der kas. De commissie bestaat uit 5 personen en zit één jaar. Twee leden der commissie, waaronder de voorzitter, worden door de direktie benoemd, de drie anderen door de leden uit hun midden. Verder is er één persoon, die de administratie der kas voert; deze wordt benoemd door de direktie. De geschillen worden door de commissie beslist. Het onderstaande geeft eenige resultaten over de jaren 1896—1901.

Jaar.

1896/1897 1897/1898 1898/1899 1899/1900 1900/1901

Werklooze arbeiders.

99 61 46 36 73

Werklooze dagen.

4234 1481 1586 16S9 3435

Gemiddeld aantal dagen van werkloosheid voor één werklooze.

42,77 24,28 34,48 46,72 47,03

De onderneming heeft van de gelden ongeveer 40 %, de arbeiders ongeveer 60 °/0 opgebracht. Niet alle ontslagenen werden evenwel ondersteund. In 1897, 1898 en 1899 werden respectievelijk ontslagen 162, 108 en 97 arbeiders1) te zamen 367; ondersteund werden 97, 61, 46, in December 1899 nog 30, samen 234 arbeiders. In het geheel werden dus 63 % ondersteund; 37 % zijn niet ondersteund, hoewel zij bijdragen hebben betaald.

1) Het is ons niet gelukt jongere gegevens te verkrijgen.

t

Sluiten