Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op 31 Maart 1904 bedroeg het vermogen der kas A. 113,640.56. De bijdragen der verzekerden bedroegen ongeveer 50 % van de uitkeeringen. Misbruiken en valsche opgaven komen weinig voor; de arbeiders betalen over liet. algemeen zeer goed hun premiën. De arbeidsbeurs plaatst zoo spoedig mogelijk; toch is het aantal, dat uitkeering krijgt, steeds zeer groot. Zonder de steun der gemeente van 20,000 Mk. per jaar, zou de kas haar vermogen niet in stand kunnen houden. *)

Het staatje op de vorige bladzijde geeft een overzicht van de werking der kas.

De verplichte verzekering.

St. Gallener Gesetz betreffend die Versicherung gegen die Folgen der Arbeitslosigheit van 19 Mei 1894. 2)

Bij deze wet voor het kanton St. Gallen krijgen de gemeenten 't recht, 't zij alleen, 't zij in verbinding met elkaar de verplichte verzekering tegen de gevolgen der werkloosheid in te voeren. De gemeenteraad staat aan t hoofd van de eventueel nieuw op te richten bestuurstak; zoo meerdere gemeenteraden zich verbonden hebben, de gezamenlijke gemeenteraden. De verplichting strekt zicli uit tot alle mannelijke loonarbeiders, die gemiddeld niet meer verdienen dan 5 frs. per dag. Voor hen, die meer ' verdienen, wordt de verplichte verzekering een vrijwillige. ) Zij, die reeds vrijwillig verzekerd zijn, tot dezelfde hoogte als de verplichte verzekering, kunnen op hun verlangen ontheven worden van de verplichting om toe te treden.

1) Zie voor «leze gegevens: Geschüftsbericht der Stadtkölnischen Versiclierungskasse gegeu Arbeitslosigkeit im "Winter over de jaren 1896—1904.

2) Zie Schanz, 1ste deel.

Sluiten