Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

minder dan 2 frs. per dag verdienen. Arbeiders, die zich in de gemeente vestigen, moeten zich verzekeren. Ingezetenen on Zwitsers krijgen na 6 maanden correcte betaling uitkeering, vreemdelingen pas na 12 maanden.

De bepaling, dat de wekelijksche bijdrage niet hooger mag zijn dan 30 Rappen, beeft men als volgt uitgewerkt: wanneer een verzekerde tot 3 frs. per dag verdient, betaalt bij wekelijks 15 Rappen, tot 4 frs. daags, 20 Rappen wekelijks, tot 5 frs., 30 Rappen wekelijks.

De verzekerde geeft zijn loon zelf aan, terwijl hij zijn premie betaalt door 't inplakken van zegels (markenstelsel).

Geen uitkeeringen krijgen zij, die werkloos zijn tengevolge van:

a. grove schuld;

b. een werkstaking;

c. niet aannemen van de hun toegewezen arbeid zonder voldoenden grond.

De eisch, dat de uitkeering minstens 1 fr. per dag moet bedragen, is ruim genomen.

Bij een weekpremie van 15 Rp. is de uitkeering fr. 1.80 per dag.

» » rt » 20 n » n » n 2.10 „ „

n n » n » » » » » 2.40 „ „

gedurende hoogstens 60 arbeidsdagen.

Deze uitkeeringen kunnen gelijkelijk teruggebracht worden, doch wanneer het minimum van 1 fr. bij de laagste klasse bereikt is, kan alleen de uitkeering bij de hoogere klassen verminderd worden. Desnoods kan in 't uiterste geval 't geheele tarief achterwege blijven.

We zagen boven (pag. 74), dat de kantonwet gelegenheid heeft gegeven om vrijwillig een vereeniging te vormen voor de verzekering tegen de werkeloosheid. Het kanton zal in dat geval ook subsidie kunnen geven. Er is hiervoor een

Sluiten