Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De wekelijksche bijdragen zijn in

loonklassen 1 2 3 4

voor de eerste groep . . 21/2 ets. 5 ets. 10 ets. 15 ets. » v tweede „ . , 5 „ 10 „ 15 „ 20 „ „ derde „ . . 10 , 20 „ 30 , 40 , » vierde , . . 15 , 25 , 40 „ 50 „ Een patroon betaalt voor alle verzekerde arbeiders van de eerste en tweede groep wekelijks 10 ets., voor de arbeiders die tot de derde en vierde groep behooren 20 ets. Hij betaalt om de vier weken zoowel zijn eigen bijdragen als die der verzekerde arbeiders in zijn dienst. De patroon is ook verplicht aan de kas mede te deelen of een arbeider in een andere loonklasse overgaat.

De staat bekostigt de uitgaven van inrichting en administratie. Verder geeft hij een jaarlijksche subsidie van 30.000 frs.

In geval van werkloosheid betaalt de verzekerde geen premie.

Bij werkloosheid volgt ondersteuning behalve:

a. als de werkloosheid 't gevolg is van werkstaking, gedurende den duur ervan.

b. bij vrijwillig verlaten van den dienst, uitgezonderd zoo hier een gerechtvaardigde grond voor is;

c. als de werkloosheid is ontstaan door een houding van den verzekerde, welke volgens de bepalingen van 't verbintenissenrecht en de fabriekswet recht geeft tot dadelijk ontslag;

d. als de werkloosheid is ontstaan door ziekte en ongeval;

e. als men nog niet in de termen valt (b.v. te kort lidmaatschap) ;

ƒ. bij niet aannemen zonder voldoende redenen van aangeboden arbeid.

Sluiten