Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten te Züricli wonen en behooren tot een liandwerbsindustrie, fabrieks-, bouw- of ander bedrijf; eveneens daglooners en handlangers met uitzondering van de landarbeiders.

Personen die in 't bouwbedrijf werken, worden verzekerd als hun verdienste meer dan o frs. per dag is, hun jaarloon echter niet meer dan 2000 frs. bedraagt. Minderjarige arbeiders met een gemiddelde verdienste van 2 frs. per dag komen niet in aanmerking.

De verzekerden zijn in twee groepen verdeeld n.1.:

a. arbeiders in 't bouwbedrijf;

b. alle anderen.

Het bestuur der verzekering bestaat uit een bestuurder (Verwalter) en een commissie van 17 leden.

De bestuurder is secretaris der commissie en heeft hierin een adviseerende stem. De Stadtrath benoemt hem voor 3 jaar op een vaste bezoldiging; zóó ook de ambtenaren, die hem bijstaan.

De commissie bestaat uit zes door de patroons gekozen en tien door de arbeiders gekozen leden. De voorzitter wordt door den Stadtrath benoemd. Er worden evenveel plaatsvervangende leden benoemd. Het presentiegeld bedraagd 4 frs. De commissie staat aan 't hoofd van de kas en houdt toezicht op 't bestuur van den Verwalter. De commissie beslist geschillen over premies en bijdragen van werklieden en werkgevers en over de uitkeeringen. Van hare beslissing is gedurende een week beroep op den Stadtrath.

Tegen beschikkingen van den bestuurder kan men bij de commissie in beroep gaan.

De inkomsten der kas bestaan uit bijdragen der:

1. Arbeiders.

2. Patroons.

Sluiten