Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liun diensttijd, werkloozen gedurende werkloosheid, zieken gedurende de ziekte, door ongeval getroffenen, als zij hun volle loon niet uitbetaald krijgen.

In deze gevallen is de patroon ook bevrijd van bijdragen.

Uitkeeringen der kas:

Als een lid één jaar heeft bijgedragen, heeft hij recht op uitkeering bij werkloosheid, als hem geen werk kan aangewezen worden, dat overeenkomt met zijn beroep en zijn krachten volgens 't standaardloon ter plaatse en in 't jaargetijde gebruikelijk. Leden, die vóór hun lidmaatschap reeds een jaar in de stad gewoond hebben, hebben na 6 maanden recht op ondersteuning.

De leden behoeven geen plaatsen aan te nemen opengevallen door werkstaking en uitsluiting.

Geen schadeloosstelling wordt gegeven:

1. bij werkloosheid door grove schuld.

2. „ „ tengevolge van vrijwillig verlaten van den dienst.

3. bij werkloosheid tengevolge van werkstaking, gedurende den duur der werkstaking.

4. bij werkloosheid tengevolge van ziekte en ongeval gedurende den duur er van.

5. bij werkloosheid tengevolge van dienstplicht gedurende den duur der dienstplicht.

6. bij weigering van toegewezen arbeid zonder voldoenden grond.

De schadeloosstelling bedraagt bij werkloosheid dagelijks in de eerste loonklasse :

a. voor alleenstaanden 1.20 frs.

b. voor hen, die voor anderen te zorgen hebben 1.50 frs.

in de tweede loonklasse:

a. 1.40 frs. b. 1.80 frs.

Sluiten