Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en publicisten. De commissie droeg aan den lieer Varlez op verslag uit te brengen. Deze wilde de vakvereenigingen dienstbaar maken aan de verzekering, vooral ook omdat 't verecnigingsleven in Gent zeer ontwikkeld was en omdat 't meerendeel der vakvereenigingen zich reeds inliet niet de werkloozenverzekering. Voor de arbeiders, die niet waren aangesloten bij een vakvereeniging, zou de gelegenheid gegeven worden zich zelf te verzekeren door een bijzondere wijze van sparen.

Deze voorstellen werden door de commissie en den gemeenteraad gunstig ontvangen.

Op 19 October 1900 nam de gemeenteraad dit voorstel met bijna algemeene stemmen aan. De statuten van 't Fonds luidden als volgt: x)

De gemeente Gent richt een apart fonds op ter bevordering van de werkloozenverzekering. Een commissie van 10 leden waartoe vijf arbeiders beliooren, leden dor vakvereenigingen, die aan 't fonds deelnemen, beheert dit fonds. De burgemeester is voorzitter en heeft bij staken van stemmen, een beslissenden stem. De leden der commissie worden door den gemeenteraad benoemd.

Ook door vrijwillige bijdragen kan dit fonds versterkt worden.

1) Men zie voor 't subsidieeren der vakvereenigingen:

Sehanz, Dritter Beitrag, 1901.

Rapport over de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ■werkloosheid. Amsterdam 1903.

Het Gentsclie stelsel van verzekering tegen werkloosheid, rede, gehouden te 's Gravenhage, den 18den April 1904, door Louis \ arlez, advocaat te Gent. Uitgave van de vrijzinnig-democratische Kiesvereeniging te 's Gravenhage.

Stad Gent. Fonds tegen de werkeloosheid. Verslag 1901 1903, door Louis Varlez. Gent 1904.

Sluiten