Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere verzekeringen, zooals tegen brand, op 't leven enz., staat 't gevaar ieder in min of meer gelijke mate te wachten, wel niet in volkomen gelijke mate, maar toch zóó algemeen, dat ieder belang heeft dat zijn goederen tegen brandgevaar, zijn vrouw, nabestaanden of andere belanghebbenden, tegen de geldelijke gevolgen van zijn overlijden verzekerd zijn. De brandverzekering heeft juist een zoo groote vlucht genomen, toen het risico door het betere bouwen en goede brandbluschmiddelen verminderde en daardoor het risico ook meer gelijk werd. Waar het risico zoo algemeen als bij brand en betrekkelijk zoo weinig optreedt, zal het verschil tusschen de risico's onderling niet groot zijn, m. a. w. er zullen weinig ge varenklassen noodig zijn.

Bij de ongevallenverzekering loopen de risico's veel meer uiteen, maar nóg in meerdere mate is dit 't geval bij de werkloozenverzekering. Het risico is hier zoo uiterst moeielijk te bepalen, omdat niet, zooals bij de ongevallenverzekering, alleen 't beroep waarin men werkzaam is, in aanmerking komt, maar in hetzelfde vak de een zooveel meer aan werkloosheid is blootgesteld dan de ander. De beste krachten blijven allicht aan 't werk. Men zij hiermee echter voorzichtig en meene niet, dat 't gevaar om werkloos te worden niet voor allen bestaat. Hoe weinig dreigend 't gevaar voor velen is, toch bestaat het, hoewel niet altijd even zichtbaar. En komt de werkloosheid voor zulke arbeiders, dan is zij dikwijls heviger dan voor hen die regelmatig werkloos zijn. Immers, deze zijn gewoon nu hier, dan daar te werken; doch iemand die langen tijd ergens gewerkt heeft, kan soms moeilijk bij een ander op slag komen.

Al is het verschil in risico nu moeilijk te bepalen, te benaderen is het wel; hierover zullen wij straks uitvoeriger spreken.

Sluiten