Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal 't dus noodig zijn 1°. het juiste verschil in risico te bepalen, en 2°. het begrip schuld scherp te omlijnen. *) (Zie boven bldz. 3 v.)

Verschil in risico.

Prof. Greven, in zijn reeds meermalen genoemd praeadvies (pag. 114) is van oordeel dat hier het verschil in risico het moeilijkste vraagstuk is. En ook andere schrijvers, zooals Jhr. Mr. O. D. Engelen, in zijn praeadvies, Dr. Franz Kempel in z'n „ Versicherung gegen die Arbeitslosigkeit", '2) en Prof. Schanz in z'n „Zur Frage der Arbeitslosenversicherung", zien in dit verschil een zeer groot, soms wel het hoofdbezwaar.

Bij een vrijwillige verzekering, zooals te Bern en Keulen, zullen de goede risico's eenvoudig wegblijven; bij een verplichte verzekering loopt men gevaar grof onrechtvaardig te zijn. Door de penningen van hen die nooit werkloos zijn, zullen zij, die chronisch aan werkloosheid lijden, uitkeering krijgen. Zoo is het te St. Gallen gegaan. Bij werkloosheid kregen de verzekerden een uitkeering, evenredig aan de loonklassen, waarin zij zichzelf plaatsten. Er werd volstrekt geen rekening gehouden met het verschil in risico bij de beroepen, evenmin met 't verschil in risico tusschen de individuen onderling. De beste werklieden, waaronder vooral de vaste vakarbeiders, die geen werkloosheid hadden te vreezen, betaalden op die wijze gedeeltelijk voor de onbekwamen, voor de losse arbeiders, en voor de seizoenarbeiders, die regelmatig werkloos waren. Van de grondarbeiders en daglooners, 475 in getal, werden er 205, zijnde 43.2 °/0

1) Zie hiervoor Chaufton, „Les Assurances" en Rosin, Das Recht der Arbeiterversicherung", Berlin 1890.

2) Zeitschrift für die gesaminte Staatswissenschaft, Band 56.

Sluiten