Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verandering te brengen, en de indeeling verder uit te breiden, is open gelaten. J)

In 't ontwerp van wet, te Ziirich, werd aan de gemeenten overgelaten, om hen die onder de verzekering zouden vallen in gevarenklassen in te deelen, al naarmate zij meer of minder aan werkloosheid zouden zijn blootgesteld, en om de bijdragen daarnaar te regelen.

In het ontwerp der verordening van de gemeente Zürieh was dit uitvoerig uitgewerkt. Volgens § 5 worden de verzekerden in twee groepen verdeeld: 1°* alle arbeiders, wier vak onder de verzekering valt, behalve de bouwarbeiders; 2°. de bouwarbeiders. Met deze indeeling werd bij de betaling der premies en bij de uitkeeringen rekening gehouden, en wel zóó dat er in elke groep maar drie loonklassen waren, die invloed hadden op premie en uitkeering. Hierdoor werd het risicoverschil, en vooral dat tusschen de bouwarbeiders en de anderen, streng volgehouden. Volgens art. 16 zou in de eerste groep voor de drie loonklassen betaald moeten worden:

le loonklasse, bij een dagloon tot 3 frs. 10 Rp■ p- week. 2e „ „ yj „ van 3—4 frs. 15 „ » „

3e „ „ „ » » 4—5 ,, 20 „ „ „

In de tweede groep (bouwarbeiders):

le loonklasse, bij een dagloon tot 3 frs., 20 Rp. p. week. 2e „ „ ,, „ van,3—4 frs. 30 „ „ „

3e „ „ » » ,» 4—5 „ 45 „ „ »2)

In de twee eerste loonklassen moeten de bouwarbeiders dus dubbel zooveel betalen als de anderen; in de derde loonklasse zelfs nog meer. Aan 't ontwerp-verordening was

1) Zie boven, bldz. 82 v.

2) Zie boven, bldz. 91.

Sluiten