Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Langzamerhand komt men op dit gebied tot juiste inzichten, die in vele gevallen werkstaking en uitsluiting onnoodig zullen maken. Wanneer de werkgevers en de werklieden beide georganiseerd zijn, kan alles door verdrag worden geregeld; en er zullen scheidsgerechten worden ingesteld, om dat verdrag uit te leggen, scheidsgerechten aan wier uitspraken sanctie moet worden gegeven, zoodat men hun vonnissen kan executeeren op de kassen der werklieden- en werkgeversvereenigingen.

Zulk een regeling zou voordeelig zijn voor beide partijen ; voor de werklieden, omdat zij dan alles wat hun volgens het contract toekomt, zouden ontvangen ; voor de werkgevers, omdat daardoor aan concurrentie door lage loonen de weg zou zijn afgesneden. Ze zou tot volkomenheid brengen het beginsel van de gelijkwaardigheid der partijen; en ze zou volstrekt geen afbreuk doen aan de positie van den werkgever, die baas blijft in de regeling zijner werkzaamheden en de leiding houdt over hen, die hun diensten op bepaalde voorwaarden hebben verhuurd. De moeielijkheden, die zullen ontstaan, nadat een contract is afgeloopen, bij 't aangaan van een nieuw contract, zijn wel-is-waar niet uit den weg te ruimen. Maar partijen zullen er in de meeste gevallen belang bij hebben om op vredelievende wijze een nieuw contract aan te gaan.

Wanneer de arbeidsverhoudingen zóó volkomen geregeld zijn, zal het schuldvraagstuk bij de werkloozenverzekering z'n groote moeilijkheden hebben verloren, en zal een commissie, in elk bedrijf samengesteld uit werkgevers en werknemers, gemakkelijk over elk twijfelachtig geval kunnen beslissen.

Sluiten