Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er zijn weinig resultaten over den duur en de oorzaken der werkloosheid. 25 % Van de werkloozen hebben de vraag naar de oorzaak onbeantwoord gelaten; van de overigen was iets minder dan een derde werkloos wegens ziekte, Va wegens dood-seizoen, en meer dan x/3 door toeval.

De gemiddelde duur der werkloosheid bedroeg ongeveer drie maanden. Men kan 4 groepen aannemen, n.1.:

zij die van 1—2 weken werkloos waren. » » » 2 8 „ » » „ „ „ 2—3 maanden „ „

„ „ meer dan 3 maanden „ „

Het werkloozen-cijfer bedroeg 0.7 % der geheele bevolking. Evenals Duitschland, heeft ook Frankrijk zijn officieel arbeidsblad, uitgegeven door het Office du Travail, x) en „Bulletin" geheeten, dat elke maand verschijnt. Het bevat, behalve de speciale gegevens — waarvoor o.a. de vakvereenigingen vrij algemeen inlichtingen geven — tevens een algemeen overzicht.

In België is niet veel aan arbeidersstatistiek gedaan. In Brussel is in Februari 1894 door politieambtenaren een onderzoek ingesteld, waaruit is gebleken dat ongeveer 4 °/Q der arbeiders werkloos waren. Van meer belang zijn de mededeelingen die voorkomen in de Revue du travail, (dat in het Fransch en in het Hollandsch uitgegeven wordt) bevattende regelmatige opgaven over het heele land. Er wordt ook een kort overzicht van den toestand in gegeven In Oostenrijk wordt door het ministerie van handel sinds October 1898 de Sociale-Rundschau uitgegeven, bewerkt door het Arbeitstatische Amt. De commissie van do werkloozenstatistiek, onder voorzitterschap van Inania Sternegg

1) Ministerie van handel.

Sluiten