Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkloosheid, ontstaan uit ziekte, ongeval of wanneer men niet meer in staat is tot arbeiden, valt buiten de werkloozenverzekering. Dit zal dikwijls bezwaren opleveren. Daarom zal een verzekering tegen de werkloosheid gemakkelijker zijn in te voeren in Duitschland, waar men reeds verzekeringen heeft tegen ongevallen, ziekte en den ouden dag, dan bij ons, waar de werkloozenkassen allicht bezwaard zouden worden door menschen, die door hun gezondheidstoestand niet in staat zijn tot werken, of te oud zijn en daarom moeilijk werk kunnen krijgen. Dit bezwaar geldt tegenwoordig meer dan vroeger, omdat de band tusschen werkman en werkgever losser is geworden. Vroeger zag men vele werklieden tot hun dood toe bij denzelfden werkgever blijven. Dit is veranderd èn doordat werkgever en werknemer elkaar minder kennen èn wegens de scherpe concurrentie tusschen de werkgevers onderling, die hen dwingt om jonge arbeidskrachten in dienst te nemen. De sociale verzekeringen werken dit nog in de hand. Zoo ziet men bij ons wegens de wijze, waarop de ongevallenverzekering is geregeld, den werkgever vaak de ouden en zwakken weren, omdat deze meer aan ongevallen zijn blootgesteld.

Een werkloozenkas echter zal streng moeten zijn en elk geval van werkloosheid nauwkeurig moeten onderzoeken.

Bijverdienste.

Iemands werkkracht kan geheel, maar kan ook gedeeltelijk buiten werking gesteld worden. Die gedeeltelijke werkloosheid kan zich in twee vormen voordoen. Ten eerste kan zij het gevolg zijn van de noodzakelijkheid voor den werkgever om den werktijd in te krimpen, tengevolge van een tijdelijken geringeren afzet. De werkgever kan er dan toch

Sluiten