Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„wekelijksche bijverdienste van 3 frs. komt niet in aanmerking. Bij hoogere bijverdienste wordt de uitkeering „verminderd op die wijze, dat 2/3 van de verdienste boven „3 frs. van de uitkeering wordt afgetrokken".

't Ontwerp-verordening van Züricli had in art. 31 de volgende regeling: „Werklooze leden, die een schadeloosstelling te ontvangen hebben, zijn verplicht aan het bestuur „der kas over bijverdienste uit arbeid bij de eerstvolgende „afrekening juiste mededeelingen te doen. Een wekelijksche „bijverdienste tot 5 frs. ingesloten komt niet in aanmerking. .Is de wekelijksche bijverdienste hooger, dan wordt de aan „den werklooze te betalen schadeloosstelling zóó gekort, dat „twee derde der bijverdienste boven 5 frs. van de schadeloosstelling afgetrokken wordt". § 32 zegt: „Een werklooze die eenige bijverdienste verzwijgt, verliest gedurende „die werkloosheid alle recht op uitkeering".

O. i. is de bepaling van het ontwerp Zürich, dat bijverdienste van 5 frs. niet in aanmerking komt, verkieselijker dan de regeling van Bazel, waar 3 frs. als maximum is genomen. Dit laatste achten wij te weinig.

Subjecten der verzekering.

Wie moet onder de verzekering vallen? In abstracto is deze vraag gemakkelijk te beantwoorden. Immers, de verzekering wordt opgericht ten behoeve van hen, die gevaar loopen, door gebrek aan werk, werkloos te worden en dan niet in staat zijn zich en de hunnen te onderhouden.

Bij een op te richten verzekering echter kan deze vraag groote moeilijkheden opleveren; en de meeningen loopen hierover dan ook zeer uiteen. Immers, in ruimeren zin vallen onder de bovengenoemde categorie van menschen, voor wie de verzekering wordt opgericht, bijna allen die

Sluiten