Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ouders in huis te wonen. Wij hebben er reeds op gewezen, dat er ook aan den anderen kant een leeftijdsgrens moet zijn, omdat zij, die b.v. boven de 65 jaar zijn, onder een andere verzekering moeten vallen, n.1. onder de ouderdomsverzekering.

Terwijl de meeningen hierover niet ver uiteenloopen, doen zij dat wel bij de vraag of van hen, die nu zijn overgebleven, nog categorieën moeten worden uitgezonderd. Prof. Greven in zijn j>raeadvies wil hen niet tot deelneming dwingen, die zelf reeds zorgen, bijv. door toe te treden tot een vakvereeniging. Hoewel hij moet toegeven, dat er dan juist goede risico's buiten de verzekering blijven, is hij van oordeel, dat, door hen te dwingen zich te verzekeren, men groote belangen zou schaden. Wij gaan hiermede niet mee. O.i. moet men de grens niet trekken tusschen hen die reeds voor zichzelf zorgen, eii anderen, maar tusschen hen die kans loopen werkloos te worden, en hen die die kans niet loopen. En zoo kunnen o.i. buiten de verzekering vallen verschillende ambtenaren en beambten, wier dienstbetrekking onafgebroken voortduurt. De werklieden in vasten dienst van staat, provincie, gemeente, waterschap moeten hiertoe gerekend worden; doch ook zij, die verbonden zijn aan spoorweg- en tramondernemingen, waarvan het bestaan verzekerd is door het belang dat zij vertegenwoordigen, behoeven niet onder de werkloozenverzekering te vallen.

Wanneer Prof. Greven zegt, dat, door hen onder de verzekering te brengen, die reeds zelf zorgen, gewichtige belangen geschaad worden, dan bedoelt hij hiermede waarschijnlijk ook, dat er dan niet meer gespaard zal worden; maar die vrees behoeft o.i. niet groot te zijn. Want zij die gewoon zijn te sparen, zullen dit niet nalaten, omdat ze zeer goed weten, dat de uitkeering bij werkloosheid niet

Sluiten