Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zóó groot zijn zal, flat eonige spaarpenningen onwelkom zouden zijn. En bovendien moeten de overgespaarde gelden niet alleen dienst doen in geval van werkloosheid, maar ook in andere ouvoorziene omstandigheden. Spaarzaamheid is eenmaal een karaktereigenschap, die dikwijls juist gemist wordt door hem, die haar 't meest noodig heeft en die daarom o. i. weinig schade zal lijden door een werkloozeuverzekering.

Er zijn schrijvers die nog andere categorieen buiten de werkloozenverzekering willen houden. Zoo is Mr. Engelen van oordeel, dat de arbeiders in de bouwvakken en de grondarbeiders niet in de verzekering passen, omdat bij de verzekering de uitkomst moet afhangen van een onzekere gebeurtenis. De heer Engelen doelt hier op de seizoenwerkloosheid; maar ook deze is een onzekere gebeurtenis. Wel is er bijna elk jaar seizoen werkloosheid in de bouwvakken , doch 't eene jaar duurt ze kort en 't andere lang. Wél zal de premie voor den seizoenarbeider verhoogd moeten worden, zooals de meeste kassen ook gedaan hebben; wij hebben hierover reeds gesproken.

Verder zien velen in het opnemen van de landbouwarbeiders een bezwaar wegens de groote moeilijkheden, die de opname zou geven. De loonen zijn veelal zoo laag, dat er voor premie niets af kan. En ook ontbreekt bij den landbouw elke ondergrond, waarop een verzekering zou kunnen steunen. De arbeidsbeurs ontbreekt in den landbouw overal en ook het vereenigingsleven; terwijl de ontwikkeling er meestal zóó gering is dat het moeilijk zou vallen geschikte personen te vinden om de kas te besturen.

Zeker zou de verzekering bij den landbouw groote kosten eischen, maar dit zou alleen een reden kunnen zijn om haar voorloopig niet tot de landbouwarbeiders uit te breiden.

Sluiten