Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toetreden. Bij (le jongste herziening zijn de gemeentearbeiders verplicht toe te treden.

De kas te Keulen bepaalt in § 5 van haar reglement weer een minimum leeftijd, n.1. 18 jaar. Voorts moet men één jaar in Keulen wonen en niet voortdurend tot werken onbekwaam zijn.

Uit bovenstaande bepalingen blijkt, dat alle verzekeringen min pf meer beperkende bepalingen hebben gemaakt; en dat de vrijwillige kassen geen maximum verdienste aannemen, waarboven men buiten de verzekering valt, terwijl de verplichte verzekeringen dat wel doen. Dit is in overeenstemming met hetgeen wij boven zeiden.

Bijdragen.

Wij staan thans voor de zoo belangrijke vraag: wie moet de gelden, noodig voor een werkloozenverzekering, opbrengen?

Het grootste belang in de verzekering hebben de werklieden zelf, die hun werkkracht door de verzekering beveiligen tegen achteruitgang en zich en hun gezin vrijwaren tegen gebrek. Er is dus niets op tegen, dat de arbeiders zelf premie betalen. Om verschillende redenen echter ware het wenschelijk ook den werkgever in de verzekering te betrekken. Immers, het is billijk, dat hij, die in den werktijd van den arbeid der werklieden profiteert, hen ook in moeilijke tijden bijstaat. Bovendien is een van de redenen, waardoor werkeloosheid ontstaat, overproductie; en het zijn de ondernemers, die de productie leiden. Nu is overproductie wel niet de eenige reden, waardoor werkloosheid ontstaat, maar de ondernemers zijn toch bij den gelieelen gang der productie geinterresseerd. En de werkgever heeft er groot belang bij, dat de arbeiders flink en krachtig blijven, tot op 't oogenblik, dat de productie

Sluiten