Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestuurskosten der verzekering kunnen dragen en ten slotte zou hij een bijdrage per hoofd voor elk der verzekerden kunnen geven, zoo de verzekering zichzelf niet kon bedruipen.

Grooter belang bij de werkloozen verzekering dan de staat, beeft nog de gemeente, daar zij volgens <le wet van 1854 voorziet in de armenzorg en belast is met de openbare liefdadigheid. Of de uitgaven van de gemeenten voor de armenzorg zouden verminderen bij een werkloozenverzekering, valt te betwijfelen; want wel is waar zou bij sommige gemeenten een deel van wat nu armenzorg is, onder de verzekering vallen, doch er is nog zooveel te doen op dat gebied, dat de vrijkomende golden weldra in beslag genomen zouden worden. De verzekering zal evenwel aan de armenzorg personen onttrekken, die er niet onder behooren en zoo de liefdadigheid rationeeler laten werken. Het ligt voor de hand, dat de gemeente de verzekering kan helpen door aan liet bestuur een plaats aan te wijzen, waar ze kan vergaderen, °f haar een vaste zetel te geven, waar de administratie kan gevoerd worden.

De vorm en de wijze van subsidieeren door staat en gebeente zal afhangen van de inrichting der verzekering.

Verschillende soorten van verzekering.

Wij zullen nu de verschillende bestaande soorten van verzekering nader beschouwen en hun voor en tegen tegenover elkaar stellen.

Verzekering door de vakvereenigingen.

Deze verzekering geeft groote, in het oog vallende voordeelen, die wij reeds voor een deel in den loop van ons geschrift hebben besproken.

Om als lid van de vakvereeniging aangenomen te worden,

Sluiten