Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woninghuur. Alleen de diamantwerkers hebben bij ons een

vereeniging, die bijkans alle vakgenooten omvat.

Trouwens, het is zeer de vraag, of in één land de vakvereenigingeti een vlucht zullen nemen, als ze in Engeland bobben genomen. In Engeland heeft zich het overgangsproces van huisindustrie tot grootindustrie afgespeeld, voordat er in ecnig ander land nog aan gedacht werd. Den voorsprong, die Engeland hierdoor op de andere landen had, hebben ook de arbeiders zich ten nutte gemaakt. Zij hebben, door zich te vereenigen de ondernemers gedwongen een deel van hun groote winsten af te staan, en in verschillende industrieën hebben zij goede loonen weten te bemachtigen. Slechts bij zulke goede loonen is het mogelijk flinke contributies te vragen voor de vakvereenigingen, en uitkeeringen, daaraan evenredig, te doen. In geen ander land — tenzij misschien in Amerika — is dat mogelijk. Maar ziet men nu, dat zelfs in Engeland de uitkeering bij werkloosheid nog niet algemeen is, dan mogen wij het wel niet denkbaar achten, dat ze dit — althans in den eersten tijd — ergens worden zal.

Verzekering op privaatrechtelijken grondslag.

De pogingen om een verzekering op privaatrechtelijken grondslag op te richten, zijn van geringen omvang geweest. Niet licht ook zal een dergelijke verzekering slagen, vooral wanneer zij van een premiomaatscbappij uitgaat, hoe goed ze ook bedoeld moge zijn. Want voor een verzekering tegen werkloosheid is meer noodig dan premie en uitkeering. De arbeiders moeten er bovendien nog op de een of andere wijze bij geïnteresseerd zijn, hetzij door arbeiders in het bestuur te nemen, hetzij door aan de verzekering een arbeidsbeurs of werkverschaffing te verbinden. Daarom heeft de private verzekering meer kans van slagen op onderlingen

Sluiten