Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kassen is, dat zij algemeen zijn, dat de deelneming aan deze kassen niet afhangt van het toetreden tot een vereeniging, of van het behooren tot een bepaald vak. Bovendien zijn zij, in tegenstelling met de kassen der vakverenigingen, neutraal, waardoor ze buiten de arbeiderskringen allicht meer sympathie zullen vinden', en meer meewerking bij de werkgevers. Aan den anderen kant is het zeer te vreezen dat deelneming bij deze kassen niet groot zal zijn, omdat alle dwang, zoowel rechtstreeksche als zijdelingsche ontbreekt. De bestaande kassen toonen dit aan. Vrijwillige algemeene kassen — zich uitstrekkende over allo beroepen, maar beperkt tot de plaats waar ze hun zetel hebben zijn er te Bern, Keulen en Bazel. Tusschen deze drie kassen bestaat eenig verschil, maar in het wezen van de zaak zijn zij dezelfde. De kas te Bern gaat uit van de gemeente; die te Keulen steunt op een particulier fonds en op groote jaafijksche bijdragen; daarentegen krijgt de kas te Bazel, de jongste, maar geringe luilp. Hoewel deze laatste kas haar onkosten niet geheel kan dekken door de premies der werklieden, is zij er toch niet ver van af, en beantwoordt zij dus het meest aan het begrip verzekering. Bij de kassen te Bern en Keulen is alle verband tusschen premie en uitkeering verbroken. Ook in zoover is het begrip verzekering daar minder goed bewaard, dat ze alleen gedurende do wintermaanden uitkeering geven. Dientengevolge blijven vele goede risico's weg, hoewel er, vooral te Keulen, in den laatsten tijd verbetering merkbaar is. \ ele leden echter worden 's winters regelmatig werkloos zooals arbeiders in de bouwbedrijven, grondarbeiders en handlangers. Voor werklieden die 's winters hun doodseizoen niet hebben, is er dan ook minder reden om van deze kassen lid te worden. Men mag dus zeggen, dat deze

Sluiten