Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en uitkeering veel beter rekening houden met de omstandigheden, terwijl ze tevens rekening houden kan met de levensstandaard ter plaatse. Simulatie zal in de gemeente minder voorkomen, en het schuldvraagstuk zal gemakkelijker op te lossen zijn. Ook het plaatsen van werkloozen zou bij een verzekering van staatswege groote moeilijkheden medebrengen. De plaatselijke bureau's zouden wel dienst kunnen doen, maar een organisatie van gemeentewege zou zich hier veel gemakkelijker van kunnen bedienen.

De gezamenlijke administratiekosten van alle gemeenten behoeven niet duurder te zijn, dan die van den staat. De gemeente kan haar administratie der verzekering heel eenvoudig inrichten, en kan haar verbinden met andere werkzaamheden. Dat de administratie van staatswege zeer duur en traag is, ziet men aan de ongevallenwet. Bovendien beschouwt men den staat als iets zeer grootsch, en haar kas onuitputtelijk, zoodat men zooveel mogelijk er van zal willen profiteeren. Ook zullen de bestuurders van een gemeentekas aanhoudend aan kritiek blootstaan; de kritiek zal hen veel meer bereiken, en daarom zullen zij er op uit zijn om gebreken in de organisatie te verbeteren en fouten te vermijden.

Mr. Fokker bespreekt in zijn redevoering, te Wageningen gehouden, terloops de voordeelen van gemeente verzekering, maar hij zou de vraag, of de verzekering bij de gemeente dan wel bij het rijk moet zijn, willen laten afhangen van de regeling van armenzorg, of de kosten hiervan door den staat of door de gemeente worden gedragen. Dat orgaan, dat reeds met armenzorg belast zou zijn, zou hij ter wille van de kosten, niet met de werkloozenverzekering willen belasten. O. i. brengt Mr. Fokker te nauw verband tusschen het dragen en het bekostigen der verzekering. Als de gemeente de

12

Sluiten