Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verzekering draagt en de kostendruk wordt voor haar te groot, dan belet niets den staat om de gemeenten tegemoet te komen, of om haar van andere kosten te ontheffen. Maar nimmer zal het kosten vraagstuk den doorslag kunnen geven bij de beantwoording der vraag of gemeente of rijk de verzekering leiden zal.

Wanneer men aanneemt, dat een gemeentekas te verkiezen is boven een verzekering van staatswege, dan moet men in liet oog houden dat het wenschelijk is, dat de wet niet aan de gemeente vergunt een verplichte of vrijwillige verzekering in te voeren, maar dat ze de gemeente daartoe moet dwingen. Want anders zou het grootste aantal gemeenten de zaak laten rusten, hetzij uit laksheid, hetzij wegens de groote bezwaren aan de verzekering verbonden, hetzij wegens de groote onkosten. Maar bovendien, als een verplichte verzekering niet algemeen zou zijn, zouden zicli dezelfde verschijnselen gaan voordoen als te St. Gallen, waar goede arbeiders de gemeente verlaten, om van de verzekering verlost te zijn. En daar zou nog bij kunnen komen, dat vele minder goede risico's op de verzekering zouden afkomen. Daarom is het raadzaam de verzekering dadelijk algemeen te maken, en, wanneer men van oordeel is, dat ze van de gemeenten moet uitgaan, deze ook door een wet te dwingen de verzekering, hetzij als verplichte, hetzij als vrijwillige, in te voeren.

De meeste schrijvers kiezen partij voor de verzekering van gemeentewege; niet alleen Adler, Sonnemann, Rosin, e. a. J), behoorende tot de burgerpartijen, maar ook Eduard Bernstein in zijn brochure, die Voraussetzungen des Socia-

1) O. a. Nicolnus Buschmann, die Arbeitslosigkeit und die Berufsorganisationen. Ein Beitrag zur Löaung der Arbeitslosenfrage, Berlin 1897.

Sluiten