Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lismus und die Aufgabe der Socialdemocratie (Stuttgart 1899, pag. 163) en Fanny Imle, in haar geschrift, zur Frage der Arbeitslosenversicherung ') zijn lang niet afkeerig van dit systeem.

Bernstein is overtuigd, dat het aantal georganiseerde arbeiders nog te weinig talrijk is om de verzekering geheel aan de Gewerkschaftcn over te laten. Fanny Imle zegt, dat de arbeiders bij de verzekering van gemeentewege beter een behoorlijken invloed op de verzekering houden, dan bij die van staatswege, zooals zij ook invloed hebben bij de Gewerbegerichte en de arbeidsbeurzen. Het rapport van het Zwitsersche arbeidssecretariaat wil de gemeenten wettelijk gemachtigd zien om verplichte verzekering tegen werkloosheid in te voeren; daarbij moeten de arbeiders 60 % betalen, de bond, het kanton en de gemeente samen 40 %.

De arbeiders in Duitschland zijn, zooals we reeds gezien hebben, over 't algemeen zeer tegen de verzekering van gemeentewege, omdat de samenstelling der gemeentebesturen in Duitschland zóó conservatief is.

Verschillende schrijvers in Duitschland hebben de verzekering willen aanpassen aan een reeds bestaande verzekering, zooals de ziekteverzekering, de ouderdoms- en invaliditeitsverzekering, of ongevallenverzekering. O.i. is dit af te raden, daar er weinig verband is tusschen deze verzekeringen en de werkloozenverzekering, terwijl laatstgenoemde op geheel andere principes steunt, en met heel andere factoren moet rekening houden.

De vrije kas heeft alle voordeelen van de verzekering van gemeentewege, zelfs zal zij het in vele opzichten van

1) Sociale Praxis, 1902/19U3.

Sluiten