Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij zagen echter dat, zoo dat onderzoek uitblijft, de spaardwang niet aan haar doel zal beantwoorden. En bovendien zal, als alle onderzoek naar schuld wordt uitgesloten, de werkman in zijn spaarfonds steeds een wapen hebben tegen den werkgever, omdat hij weet, ten allen tijde over dat fonds te kunnen beschikken. En, ook al is het recht aan de zijde van den werkgever, dan toch zal de werkman gebruik maken van de toelage van werkgever en staat.

O. i. zijn de voordeelen van spaardwang gering te noemen. Dwang kan noodzakelijk zijn, juist bij sociale wetgeving, maar dan moet ze door groote voordeelen gerechtvaardigd zijn. En sparen kan nooit voldoende geven. Juist daarom wendt men zich tot de verzekering, waar velen bijdragen met de kans, dat weinigen zullen behoeven te trekken; en waar dientengevolge de premie laag, de rente hoog kan zijn.

Op het stelsel van Schanz ligt dan ook de stempel van zijn geboorte; geboorte uit Schanz' begeeren om een regeling te geven, waar hij wanhoopt aan het tot stand komen van een algeheele werkloozenverzekering. Maar beter nog geen regeling dan dezen dwang. „Het gaat hier om den nood van volwassen mannen, niet van kinderen", zegt Dr. Foersterx) terecht; „zou Prof. Schanz zich een spaardwang laten welgevallen?"

Wanneer men zich in ons land de werkloosheid wil aantrekken, dan zal het raadzaam zijn, te beginnen met subsidies in het vooruitzicht te stellen voor de vakvereeni-

1) Die Arbeitslosigkeit und die moderne Wirtschaftsentwicklung. Zie in denzelfdeu geest Mr. E. Fokker in zijn redevoering te Wageningen en Mr Van Aalten op de vergadering van de vereeniging voor de staathuishoudkunde en de statistiek te Rotterdam, 18U7.

Sluiten