Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

In de denkbeelden omtrent de taak van den staat ten opzichte van de armoede heeft de laatste halve eeuw een groote verandering gebracht. Hoe kon liet anders, waar zoowel over de taak van den staat, als over het wezen der armoede in datzelfde tijdvak allengs gansch andere opvattingen de overhand gekregen hebbent

De taak van den staat. Ik zal niet beproeven de staatstheorie van thans tegenover de staatstheorie van v ooi 50 jaren te stellen. Toen als nii heerschten over wezen en doel van den staat te zeer uiteenloopende inzichten, dan dat ik er aan denken kan in twee definities de opvattingen van voorheen en thans neer te leggen. Doch dit zal wel worden toegegeven, dat de gang der denkbeelden sinds, laat ons zeggen, 1848, is geweest in de richting van staatsonthouding tot staatsbemoeiing, een beweging, die wel hieruit te verklaren zal zijn, dat men vroeger de onmacht en onbevoegdheid van den staat aannam op elk gebied, buiten enkele sferen waarin hij reeds van oudsher werkzaam was (handhaving van het recht en zorg voor de veiligheid vooral) terwijl sinds dien, vooral ook door de erkenning van de onvolmaaktheid der maatschappij, de vraag ot staatsingrijpen wenschelijk is, meer met het oog op de omstandigheden van elk bizonder geval beantwoord wordt.

Sluiten