Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

minder doortastend ingrijpen voorbehouden '). In Duitschland is volgens ij H7 van het nieuwe 15. W.s) verandering eener stichting door de overheid geoorloofd, wanneer de stichting „das Gemeinwohl gefillirdet." In Italië is volgens art. 70 der Armenwet van 1890 verandering reeds mogelijk als het doel niet meer aan een openbaar belang beantwoordt 3).

Het ligt niet in mijn bedoeling hier een uitgewerkte schets eener gewenschte regeling te geven. Deze zal ook verband moeten houden met de wijze waarop men de erkenning der stichtingen regelt. Laat men bij de periodieke vernieuwing van deze erkenning de overheid geheel vrij in haar beoordeeling van de wenschelijkheid deistichting, dan is er veel voor te zeggen om reglementsveranderingen in den tusschentijd tot een minimum te beperken, althans voor zoover het verzoek tot wijziging niet van de bestuurders zeiven uitgaat. Met dit voorbehoud zouden, opdat bestuurders verzekerd mogen zijn van de noodige stabiliteit in de voorschriften omtrent hun beheer, tusschentijdsche wijzigingen b. v. alleen toegelaten kunnen

') Zie liet aanhangsel.

J) § 87 luidt aldus: „Ist die Erfiillung des Stiftungszwecks uumöglich geworden oder gefiihrdet sie das Gemeinwohl, so kann die zustiindigc Behorde der Stiftung eine andere Zwcckbestimmiing geben oder sie aufheben.

„Bei der Umwandlung des Zweckes ist die Absicht des Stifters thunlichst zu berucksichtigen, insbesondere dafiir Sorge zu tragen, dass die Ertriige des Stiftungsvermogens dcm Personenkreise, dem sie zu statten * kommen sollten, im Sinne des Stifters thunlichst erhalten hleiben. Die Behürde kann die Verfassung der Stiftung audern, soweit die Umwandlung des Zweckes es erfordert.

„Yor der Umwandluug des Zweckes uud der Aenderung der Verfassung soll der Vorstand der Stiftung gehort werden".

3) Strijd met het openbaar belang behoeft dus niet aanwezig te zijn.

Zie de artt. 70 en 71 der Italiaansche wet in het artikel „Armenweseu" in den 2«n druk van Conrad's Handwörterbueh, dl. I, blz. 1150.

i

Sluiten