Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dif ovor collecten in het algemeen. Gaan wij thans na, in hoever voor collecten ten behoeve van instellingen van weldadigheid een afwijkende regeling gewenscht is.

Nu in hot algemeen op de wijze van bedeeling geen toezicht wordt uitgeoefend, schijnt een beoordeeling van het nut van eenige zoodanige collecte, (en daarmede van het nut der instelling) buiten de bevoegdheid van het gemeentebestuur te liggen. En de vraag in hoever op het verdere beheer van een instelling toezicht moet worden uitgeoefend, moet niet hiernaar worden beslist, of die instelling door collecten of door andere middelen in hare behoitten \ ooi ziet. De inrichtingen, in de gemeente gevestigd, benevens hare bestuurders, zijn aan het gemeentebestuur bekend. Een onderzoek naar hunne soliditeit is derhalve overbodig.

De eenige vraag, die voor Burg. en Weth. te beantwoorden overblijft is deze: of wellicht een vereeniging te vaak van het middel van collecteeren gebruik maakt en daardoor andere instellingen benadeelt.

Ten opzichte van de in de gemeente gevestigde instellingen van weldadigheid kan dus de regeling van art. 13

sehen den «ever en het inzamelend bestuur gesloten wordt, een lastgeving te zien. e wensehehjkheid van eene afzonderlijke regeling dezer materie geef ik ïntusscheu toe. Uit de lastgeving vloeit tegen de nalatige lasthebbers (het comité) „ein andere aetie voort dan die van eiken lastgever afzonderlijk, voor zooveel zijn aandeel betreft. Mij schijnt een regeling gewenscht, *** llet Openbaar Ministerie, naar analogie van de artt. 519 en 73 B. de bevoegdheid gegeven wordt om, wanneer de inzamelaars overlijden of om andere reden onmachtig blijken om de verzamelde gelden voor het doel aan te wenden, of wel wanneer kwade trouw in het spel is, van de Rechtbank de benoeming van een curator te vragen, die zich in het bezit der gelden zal doen stellen, eventueele rechtsgedingen tegen de nalatigen zal gaan voeren en de gelden overeenkomstig het oorspronkelijk doel zal besteden, van welke besteding hij ten genoegen der Rechtbank rekening en verantwoording zal afleggen.

7

Sluiten