Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In mijne beschouwing zijn de woorden „inzameling" en „collecte als elkander volkomen dekkend, dooreen gebruikt. In de taal der wet is „inzameling" het ruimere begrip, dat behalve collecten ook inschrijvingen omvat.

De redenen voor overheidsbemoeiing ook met inschrij\ingen zijn in hootdzaak dezelfde als voor collecten: slechts zijn zij zwakker. Het gaat hier in den regel 0111 grooteie bedragen, waardoor ieder zich allicht meer rekenschap geett van het nut der hulp vragende instelling. Het gevaar voor bedrog is hier, waar zij die met de lijsten loopen als regel geen geld in ontvangst nemen (of wel dit wordt terstond op de lijst aangeteekend) en dus alleen de goede trouw van het hoofdbestuur gewaarborgd behoeft te zijn, geringer.

Men houde intusschen goed in het oog, dat slechts openbare inzamelingen door inschrijvingen aan art. 1:5 zijn <en moeten blijven) onderworpen. Al zal vaak de grens moeielyk te trekken zijn, het staat in ieder geval vast, dat voor lijsten die in beperkten kring van kennissen circuleeren geen bemoeiing te wachten is.

Het bovenstaande samenvattend kom ik tot de volgende conclusiën: voor het houden van inzamelingen behoort bij eene wet het voorafgaand verlof van li. en W. (behoudens beroep op de Kroon) als eisch te worden gesteld, behalve \ 001 de gevallen, waarin de Kroon in het algemeen belang een vergunning tot collecteeren over het gelieele land verleent.

Instellingen van weldadigheid behoeven voor inzamelingen in de plaats, waar zij gevestigd zijn, geen vergunning, doch kunnen met een eenvoudige mededeeling,

Sluiten