Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

samenwerking te constateeren viel, toch vermeld, dat de aanraking tusschen de verschillende besturen welwillend was; in 9 gemeenten bepaalde zich de samenwerking tot het verstrekken van inlichtingen waar die gevraagd werden; in 1 gemeente tot het wederkeerig toezenden van lijsten van bedeelden, terwijl in ;~>2 gemeenten besprekingen gehouden werden, die soms tot het gezamenlijk ondersteunen van enkele armen leidden.

Het beeld, dat men zich bij oppervlakkige beschouwing dezer cijfers van den toestand zou vormen, is te zwart.

Daar zijn vooreerst die gemeenten waar, omdat er slechts één instelling bestaat, samenwerking uitgesloten is, hieronder echter niet te rekenen die gemeenten, waar wel een burgerlijk armbestuur ontbreekt, doch de gemeente zelve een deel der armen rechtstreeks ondersteunt.

In Zuid-Holland bestaat in 7 gemeenten geen kerkelijk armbestuur; in 26 bestaat er geen burgerlijke instelling en bedeelt de gemeente evenmin rechtstreeks (gevallen, waarin door de gemeente minder dan /' 10,— per jaar werd uitgegeven, daarbij als „geen bedeeling" beschouwd).

Van deze 32 gemeenten (één gemeente valt n.1. onder beide categorieën) hebben slechts 4 een georganiseerd particulier armbestuur. Derhalve zijn er 28 gemeenten, waar óf alleen dooi- de overheid of het burgerlijk armbestuur, óf alleen door kerkelijke instellingen wordt bedeeld. Dat hier geen „samenwerking" bestaat, spreekt vanzelf en is niet als een gebrek van den toestand aan te merken.

Van het schrikbarend getal van 118 gemeenten, waar geen samenwerking bestaat fin Zuid-Holland zijn totaal 188 gemeenten) vallen dus al dadelijk verschillende af.

Sluiten