Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De regeling heeft onmiskenbare voordeelen. Particulieren zullen er aldus eerder toe komen legaten ten behoeve van de gemeentelijke armenzorg te beschrijven. Zij zijn thans zeker dat die gelden uitsluitend voor armenzorg zullen worden gebezigd, zoolang er armen te ondersteunen zijn.

Bovendien is het aldus mogelijk om hen, die in de verzorging der armen belang stellen, doch geen deel hebben aan het gemeentebestuur, in de burgerlijke armenzorg te betrekken.

Eindelijk is de scheiding ook daarom nuttig, wijl dientengevolge meer op de behoeften der armen en niet in de eerste plaats op de finantiën der gemeente zal worden gelet. Immers het staat vast dat, hoe men overigens naar een beperking der staatsarmenzorg moge streven, in ieder geval nooit de tering naar de nering mag worden gezet. Waar hulp noodig is en die niet van andere zijde te verkrijgen is, moet het burgerlijk armbestuur bijspringen en dat zoo afdoende als mogelijk is. Hoeveel is noodigV is de eerste vraag. Daarna pas: hoeveel subsidie moet de gemeente geven?

Door b.v. een der wethouders tot voorzitter van het burgerlijk armbestuur te maken, kan het gemeentebestuur zich invloed op den gang van zaken verschaffen.

Nu de wet het burgerlijk armbestuur als het ware naast het gemeentebestuur plaatste, lag het voor de hand dat zij zelve dat bestuur met een meer zorgvuldige regeling zou bedenken dan anders aan gemeente-instellingen van de zijde van den wetgever te beurt valt. Inderdaad bevat de wet in de artt. 14 1!» een aantal bepalingen, vooral ten doel hebbende het vermogen der burgerlijke instellingen zooveel mogelijk in stand te houden. Wat

Sluiten