Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te passen, al kan van den anderen kant de Staat zich aan het stellen van eenige hoofdbeginselen op dit zoo lang verwaarloosd gebied niet onttrekken.

Het ontvverp-UoEMAN Boi«;esh;s. dat de meeste van de hierboven besproken voorschriften bevat'), bepaalt verder dat het door den gemeenteraad te benoemen burgerlijk armbestuur zooveel mogelijk moet bestaan uit vertegenwoordigers van besturen van in de gemeente gevestigde instellingen van weldadigheid (art. 1<>). Waar het streven van het burgerlijk armbestuur moet zijn: overlating van de waardige armen aan de particuliere weldadigheid, kan zulk eene bepaling zeer nuttig werken. Beter nog dan in een armenraad kan het samenwerken van vertegenwoordigers der verschillende instellingen bij de burgerlijke bedeeling tot den gewenschten toestand voeren.

Het ontwerp kent ook inspecteurs, die behalve flat zij op de gestichtsverzorging toezien (artt. 27 en 28), vooral ook in het algemeen de burgerlijke armenzorg zullen contröleeren.

In Engeland is de staatsarmenzorg het voorwerp van de bestendige studie van den Local Government Board en zijn „inspectors". Tal van bindende voorschriften, „orders", zijn door dat lichaam uitgevaardigd, waarvan de handhaving door de inspecteurs wordt gecontroleerd. Dergelijke centralisatie zal hier stellig niet gewenscht zijn. Maar ook zonder dat kunnen de inspecteurs, als aangewezen adviseurs in armen-aangelegenheden, een machtig middel in de hand der Regeering zijn om gezonde begrippen

') Niet de bepaling dat éénmaal 's maands de bedeeling vernieuwd moet worden en het verplichte bezoek, voorschriften, die mij ter vermijding zooveel mogelijk van sleur noodzakelijk schijnen.

Sluiten