Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorwaarde voor ondersteuning, geen straf. Hij behoeft dus niet onder opzettelijk onaangenaam gemaakte omstandigheden te worden verricht. Maar de gevolgen van de ondersteuning: toezicht op het gezin, verlies van kiesrecht enz., moeten ten volle gehandhaafd blijven.

2°. dat alleen zij, die anders geheel ten laste van het armbestuur zouden komen, onder voorwaarde van arbeidsprestatie worden ondersteund. Wie door zijne lichamelijke gesteldheid in de vrije nijverheid te weinig verdient om van te leven, moet niet geheel aan deze worden onttrokken en door het armbestuur te werk gesteld. Het is dan beter dat hem het ontbrekende bij wijze van bedeeling wordt uitgereikt.')

In de praktijk zal liet vinden van den meest geschikten vorm van werkverschaffing moeite genoeg geven.

Op het platteland zal b.v. een bepaalde werkinrichting veelal blijven ontbreken. Men zal dus de armen bij openbare werken, onderhoud van wegen enz. aan den arbeid kunnen zetten. Maar waar het seizoen, of ook de aard van het werk dit belet, is men wel aangewezen op huisarbeid, waarbij een afdoende controle dat de ondersteunde

') Waar niet de lichamelijke gesteldheid vaii den vrager, maar economische misstanden liet loon onvoldoende doen zijn, is liet aangeven van de door liet armbestuur te volgen gedragslijn minder gemakkelijk. Is de depressie slechts van voorbijgaandeu aard, dan zal het armbestuur misschien ook hier een toeslag op het loon kunnen verleenen, al blijft de/.e maatregel, waar de duur der depressie altijd moeielijk te berekenen is, immer Dcdenkclijk. Maar waar men mocht komen te staan tegenover toestanden als die «-elke vóór 1834 in Engeland heerschten (zie boven, blz. 164) is onthouding van ondersteuning aan alle valide mannen de aangewezen weg. Daardoor zal hier en daar loonsverhooging worden verkregen, maar zullen stellig velen, uit dienst getreden, tijdelijk geheel door het armbestuur moeten worden ondersteund.

Sluiten