Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toen de Ju risten vereeniging met op één na algemeene stemmen ontkennend antwoordde op deze vraag: „Voldoen de bepalingen van ons wetboek van strafrecht betreffende bedelarij en landlooperij ?" ')

Dat ook bij de tegenwoordige Regeering de overtuiging bestaat dat verandering noodzakelijk is, blijkt uit de instelling van eene staatscommissie, „met opdracht der Regeering te dienen van advies over de vraag, welke aanvulling en wijziging het in liet Wetboek van Strafrecht aangenomen stelsel van bestraffing van bedelarij en landlooperij en de toepassing daarvan in de praktijk behoeven om eene meer doeltreffende bestrijding van dat maatschappelijk euvel te verzekeren, onder bevoegdheid tevens haar gevoelen te doen kennen omtrent de bij dat wetboek getroffen voorziening ten aanzien van habitueele dronkenschap". 2)

De bezwaren, die tegen de huidige regeling kunnen w01 den ingebracht, betreffen de strafbaarstelling zelve en de u-erking der straf.

De strafbaarstelling. Vooral over de strafbaarstelling van de landlooperij is bij de totstandkoming van liet wetboek en in de Juristenvereeniging heel wat te doen geweest.

Landlooperij, het rondzwerven zonder middel van bestaan, kan ik niet strafwaardig vinden, aldus Mr. de Pinto in zijn praeadvies. Immers noch het rondzwerven, noch het zonder middel van bestaan zijn is strafwaardig en zou dan de vereeniging van beide wél gestraft moeten worden ? hn verdient de werklooze straf, die naar eene andere ge-

') Vergadering van 1 September 1894. ") Staatscourant van 29 September 1903.

Sluiten