Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denken, dat de harde arbeid onder onaangename omstandigheden verricht, geschikt zal zijn om luiaards aan den arbeid in de vrije nijverheid te gewennen. De strenge dwang werkt eerder verslappend. In de afschrikking, de preventie, en daarin alleen, zal men het nut der werkhuizen moeten zoeken.

Hoe moet dan de regeling zijn?

Voor wie bij bun opneming in de inrichting kleederen hebben ontvangen, omdat de oude niet meer te dragen waren, moet natuurlijk een redelijke tijd gesteld worden waarbinnen zij het werkhuis niet mogen verlaten. Geheel vergoeden behoeven zij deze kleederen echter niet en zelfs kan, wanneer zich spoedig werk voordoet, met een korting op hot te verdienen loon gedurende eenigen tijd genoegen worden genomen.

Maar voor de overigen kan, naar het mij voorkomt, een zeer kort verblijf, b.v. van i5 dagen, verplicht gesteld worden, bij recidive te verdubbelen. De vrijlating vinde 's morgens vroeg plaats.

Gedurende den geheelen tijd van verblijf moet de gelegenheid bestaan om werk te gaan zoeken, waartoe het geoorloofd moet zijn b.v. om den anderen dag voor enkele uren het werkhuis te verlaten. Intusschen moet ook de directie zelve zich met het zoeken van arbeid bezig houden. Groot is anders het gevaar, dat de verpleegden die geen woning meer hebben, wier gezin misschien uiteengegaan is, ten eeuwigen dage in het werkhuis blijven, te meer daar vele patroons niet van hen gediend zullen zijn. ')

') Aschhott aclit het ook een van de voornaamste nadeelen van liet Engelsche werkhuisstelsel, dat „es fehlt au geeigneten Maassregeln, um den i 111 \\ orkhouse Bcfiudlicheu ihreu Weg zuriiek in die biirgerliehe Gesellschaft zu ebueu", (t. a. p. blz. 317).

Sluiten