Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het particulier initiatief kan hier veel goed doen, zoowel door hun hij liet zookon van werk behulpzaam te zijn, als door directe werkverschaffing (in den geest van de landbouwkolonie voor ontslagen gevangenen, gesticht door het Nederl. Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen ')).

In de tweede plaats: de kosten van het werkhuis. Werkhuizen zijn een dure vorm van onderstand. Zij eischen een aanzienlijk kapitaal voor de oprichting en groote sommen voor onderhoud, bezoldiging van personeel enz. Wordt een hoofd van een gezin in een werkhuis opgenomen, dan komen de andere leden, waarvoor de man vroeger wellicht af en toe nog iets verdiende, waarschijnlijk geheel ten laste van het armbestuur. Hiertegenover staat slechts de geringe opbrengst van den arbeid. Het zijn in den regel geen kundige handwerkslieden, die er opgenomen worden en zoo zal vaak de waarde van het geproduceerde maar even die der grondstoffen te boven gaan 2).

Toch is het wenschelijk, dat niet cene misplaatste zuinigheid er toe leidt deze werkhuizen op te kleine schaal te bouwen, of daarvan een al te karig gebruik te maken. Eenige steun van het Rijk schijnt mij daarom gewettigd.

In welken vorm ? Als een aandeel in de stichtingskosten of als eene bijdrage per dag per verpleegde'? Bij dezen laatsten vorm is het denkbaar, dat plaatsing in een werkhuis voor een armbestuur op een oogenblik voordeeliger is dan ondersteuning daarbuiten. Immers het werkhuis is er: het personeel kan hetzelfde blijven; opneming van een enkelen verpleegde doet de kosten van onderhoud

') Tijdschrift voor Armenzorg enz. 1903, lilz. '24. '•') Zie daarover Mees, t. a. p., hlz. 85—112.

Sluiten