Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wel is hier eene korte bespreking op hare plaats van de z.g. reiwnder.steuning, eene instelling, die niet tot voorkoming strekt, maar die tengevolge kan hebben, dat het gemakkelijker wordt de grens tusschen den arbeidzoekenden werklooze en den echten landlooper te trekken.

Als de zomer voorbij is en voor vele boerenarbeiders in de gemeente waar zij gewerkt hebben geen plaats meer is, of wanneer door een crisis in eenigen tak van nijverheid velen broodeloos geworden zijn en, om werk te vinden, naar elders moeten gaan, ontstaat veelal een reizen en trekken volgens een soms vast bepaald, soms zeer vaag reisplan, waarvan het doel steeds is: werk voor de ieege handen. De zwervers krijgen van de politie in de plaatsen, waar zij doortrekken een kleinigheid, mogen slapen in liet arrestantenhok en hebben gedurende weken soms een zeer hard bestaan.

Eene betere organisatie van de arbeidsmarkt, de oprichting van arbeidsbeurzen, zou hier reeds veel goed doen, daar het reizen op goed geluk dan grootendeels zou kunnen ophouden. Maar vooral is noodig het verstrekken van een behoorlijk nachtverblijf en van voedsel aan de reizenden. Gemakkelijk kan dit geschieden, zonder dat men zich blootstelt aan het gevaar van ook landloopers te gaan onderhouden. Immers zoo er iets is, waartoe een landlooper niet te vinden is, dan is het tot het volgen van een vaste reisroute. Door deze ondersteuning slechts te verleenen onder voorwaarde dat een vast reisplan wordt gevolgd, weert men slechte elementen.

In Engeland zijn met liet Berkshire-systeem, n.1. het stelsel van z.g. „way tickets", bewijzen waarmede de houder op bepaalde plaatsen brood en nachtverblijf (dit laatste als regel tegen het verrichten van eenigen arbeid)

Sluiten