Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bekomen kan, goede: resultaten behaald.') Aschkott merkt echter op, dat de resultaten van dit stelsel, dat beoogt het publiek van ondoordacht geven af te houden (omdat men weet, dat er voor den eerlijken arme gezorgd wordt) en de politie te bewegen tot streng optreden tegen wie dan nog bedelende gevonden wordt, uit den aard der zaak afhangen van de houding van het publiek en vooral van de politie.

Eene dergelijke instelling bestaat reeds sinds ongeveer 1886 in verschillende landen der Oosten rij ksche dynastie n.1. zoogenaamde „Naturalverpflegsstationen", die op afstanden \ au hoogstens 15 K.M. van elkander gelegen zijn. De reiziger ontvangt er slechts onderstand in natura, moet er meestal eenigen arbeid verrichten en mag er niet langer dan 18 uren blijven.2) Ook in Duitschland bestaan tegenwoordig een groot aantal van zulke inrichtingen: in Pruisen alleen reeds 700, in Beijeren (1901) 559.3)

Zulke „stations" helpen velen door moeielijke dagen heen en kunnen, in het bizonder wanneer zij met arbeidsbeurzen in verbinding staan, een werkzaam middel tot verzachting en verkorting der werkloosheid zijn en vooral ook het den rechter gemakkelijk maken om hem „die zonder middelen van bestaan rond zwerft", (art. 432 Swb.) te onderscheiden van hem die op zoek van werk rondreist.

Behoort de overheid ten onzent de oprichting er van ter hand te nemen? Aschkott teekent aan, dat het „Berkshire-systein" eerst „durchschlagenden Erfolg" kan hebben

') Aschrott, t. a. p. hl/.. 369, Methokst, t. n. j». blz. 48. Zie vooral ook Aschkott op blz. 497 van Schmoller's Jahrbucli fiir Gesetzgebung, Yerwaltiing u»d Volkswirthschaft, 1898.

-) Hugo Hek/,, Arbeitsscheu uud Recht auf Arbeit.. (Leipzig u Wieu 1902), blz. 83.

3) Zie liet, reeds aangehaalde opstel van Böhmekt in „Die dentscheu Stüdte", blz. 669.

Sluiten